POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych portalu www.konrad-bielizna.pl. ("Portal") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. 2. Administratorem danych osobowych Klientów Portalu jest właściciel i operator Portalu - KONRAD R.K.Z. BZDURSCY SPÓŁKA JAWNA („Spółka”), ul. Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew; NIP: 828-10-99-281, REGON: 730232001, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197000. 3. Spółka przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz zawierania i realizacji umów w Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do składania i realizacji zamówień a także realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń, a za zgodną Klienta, także w celach marketingowych określonych zgodą. 4. Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi: a) nazwisko i imiona Klienta; b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; c) adres zameldowania na pobyt stały; d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c; e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta; f) adresy elektroniczne Klienta. 5. Spóła przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych. 6. Spółka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną; d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Spółka przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów. 8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez Spółkę lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od uzyskania zgody Klienta. 10. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew, lub drogą mailową na adres sprzedaz@konrad-bielizna.pl. 11. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.). 12. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Spółki przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Spółka zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. 13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Spółki 14. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu. 15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Portalu prosimy kierować na adres e-mail: sprzedaz@konrad-bielizna.pl