REGULAMIN   SKLEPU   INTERNETOWEGO KONRAD-BIELIZNA.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep jest prowadzony pod adresem www.konrad-bielizna.pl przez KONRAD LINGERIE SP Z O O, ul. Zachodnia 70/40490-403 Łódź; NIP: 8281399994, REGON: 731590524.

2. Sklep jest narzędziem, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.konrad-bielizna.pl.

3. W zakresie Usług elektronicznych niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Sklepu i działalności Sprzedawcy, w szczególności w sieci Internet przepisami prawa. Regulamin określa:

(a)     rodzaje i zakres Usług elektronicznych, o których mowa w Regulaminie;

(b)     warunki świadczenia Usług elektronicznych, w tym:

 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
 • zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;

(c)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi elektroniczne, o których mowa w Regulaminie;

(d)       tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług elektronicznych;

(e)     zasady korzystania ze Sklepu w tym prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy; wynikające z korzystania ze Sklepu.

4. W celu, o którym mowa w ust. 2 za pośrednictwem Sklepu świadczone są przez Sprzedawcę Usługi elektroniczne.

§ 2

Definicje i dane kontaktowe

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a)Sklep - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.konrad-bielizna.pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sieci Internet oraz świadczy Usługi elektroniczne i wyposażony w funkcjonalności informatyczne pozwalające na zawarcie umowy za jego pomocą;

(b)Sprzedawca – KONRAD LINGERIE SP Z O O, ul. Zachodnia 70/40490-403 Łódź; NIP: 8281399994, REGON: 731590524

(c)  Klient - każdy podmiot prawa, który korzysta z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu;

(d)Treści- całą zawartość merytoryczną Sklepu, w tym w szczególności informacje o Towarach oraz Sprzedawcy i jego ofercie prezentowanej w Sklepie;

(e)Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(f)   Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu, w oferowanym asortymencie bielizny;

(g)Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub w inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie;

(h) Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu zamieszczony pod adresem domeny http://konrad-bielizna.pl/pl/content/3-regulamin;

(i)   Usługa elektroniczna -określoną w Regulaminie usługę stanowiącą wskazaną  funkcjonalność Sklepu i  stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych;

(j)   Konto – jedna z Usług elektronicznych, na którą składa się prowadzony dla Klienta w Sklepie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu;

(k)  Formularz zamówienia –funkcjonalność Sklepu zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów i służąca do składania przez Klienta zamówienia na Towary z wykorzystaniem Sklepu;

(l)   Usługi Kontaktowe – jedna z Usług elektronicznych pozwalająca w sposób określony Regulaminem na kontakt ze Sklepem,  tym newsletter;

(m)       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

(n)Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

(o)Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

 1. Dane Sprzedawcy są następujące:

(a) firma: KONRAD LINGERIE SP Z O O;

(b)siedziba i adres: ul. Zachodnia 70/40490-403 Łódź;

(c)  NIP: 8281399994;

(d)REGON: 731590524;

(e)Rejestr: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr KRS 0000197000;

(f)   telefon: +48 43 678 17 52; 665 490 370;

(g)e-mail: sklep@konrad-bielizna.pl;

(h)adresy stron internetowych: http://konrad-bielizna.pl/.

 1. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Sklepie Sprzedawca podaje informacje, o których mowa w ust. 2 oraz informuje o:

(a)głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

(b)łącznej cenie Towaru;

(c)  sposobie i terminie zapłaty;

(d)sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę;

(e) stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, w tym dotyczącej Usług elektronicznych;

(f)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta;

(g)braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

(h)kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument;

(i)   obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

(j)    istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji jeśli są dostępne;

(k)  funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony- jeśli dotyczy;

(l)   mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których  Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć;

(m)               możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

§ 3

Procedura zawarcia umowy w Sklepie

 1. Sklep służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie Usługi elektroniczne.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.konrad-bielizna.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 5. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej Towarów za pośrednictwem Sklepu składają się opisane w ust. 6 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Klienta oraz opisane w ust. 8 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o Usługi elektroniczne uregulowana jest w § 6 Regulaminu.
 6. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:

(a)  posłużenie się Formularzem zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 12;

(b)  wybór zamawianego Towaru i jego cech (nazwa, kolor, ilość);

(c)  wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;

(d)  wybór jednej z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy);

(e)  wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie (w tym imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail);

(f)   dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.

 1. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 2. Po otrzymaniu zamówienia Klienta zgodnie z ust. 7 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Klienta podany w Formularzu zamówienia wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia pozwala na ostateczne zaakceptowanie złożenia zamówienia przez zamawiającego. Wiadomość wysłana jest z prośbą o potwierdzenie zamówienia automatycznie, ewentualne uwagi prosimy napisać do nas na adres: sklep@konrad-bielizna.com.pl.
 3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 4. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Formularz zamówienia oraz Konto. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 8 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów.
 5. Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.). 
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są również:

(a)E-mail - sklep@konrad-bielizna.pl

(b)Telefon -  665 490 370

(c)  Adres korespondencyjny ul. Dąbrowska 44, 99-235 Pęczniew.

 1. Nie określa się minimalnej kwoty zamówienia. W sytuacji, gdy na Formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Przy składaniu zamówienia prosimy pamiętać o podaniu dokładnych opisów zamawianych towarów (nazwa, kolor, ilość) oraz swoich danych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Wprowadzanie do koszyka wybranego Towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.  Zaakceptowanie złożenia zamówienia skutkuje obowiązkiem płatności.

§ 4

Płatności i dostawy

1. Płatności Klientów za  Towary zakupione w Sklepie odbywają się:

(a)za pośrednictwem płatności gotówkowej przy odbiorze (za pobraniem);

(b)w formie przelewu tradycyjnego;

(c)  za pośrednictwem metod płatności stosowanych w ramach usług płatniczych świadczonych w sieci Internet udostępnionych w Sklepie, w tym poprzez sposoby płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej, jeśli zostały udostępnione w ramach Sklepu, w szczególności przelewy online. Aktualnie Sklep nie udostępnia płatności kartami.

2. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich i obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

 1. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Dane do przelewu są następujące:

KONRAD LINGERIE SP Z O O, ul. Zachodnia 70/40490-403  Łódź; NIP: 8281399994, REGON: 731590524

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna ,nr konta: 

IBAN: 31 1750 1370 0000 0000 3845 2479

6. Płatności, o których mowa w ust.1 pkt. (b)-(c) dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:

(a)płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;

(b)płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności,

(c)  w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (c) udostępniany jest formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub następuje przekierowanie na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;

(d)dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.

8. Towary zamówione w Sklepie wydawane są (wysyłane) poprzez:

(a) odbiór osobisty;

(b)wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej stosownie do usług oferowanych przez stosowny podmiot wskazanych w Sklepie;

(c)  wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

(a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę;

(b)w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie;

(c) w przypadku złożenia zamówienia płatnego on-line - rozpoczyna się po otrzymaniu informacji o dokonanej prawidłowej płatności za dany numer zamówienia.

10. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00).

11. Zamówienia na Towary są realizowane w dni robocze, w terminie 10 dni roboczych w od rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z ust. 9, co oznacza, że w tym terminie są przekazywane do wysyłki lub gotowe do odbioru osobistego.

12. W przypadku braku zamówionego Towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje o najbliższym terminie realizacji złożonego zamówienia. Rozmiary modeli bielizny z wyprzedaży są często ostatnimi sztukami, jakie posiadamy na magazynie. W związku z tym, że system nie odejmuje sztuk automatycznie może się tak zdarzyć, że zamówiony przez Państwa rozmiar jest już niedostępny, ponieważ już ktoś przed chwilą go kupił. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością wpłynięcia  - ich numeracją. Jeśli nie ma już rozmiaru, który Państwo zamówili skontaktujemy z prośbą o wybór innego modelu.

13. Sprzedawca nie wysyła Towaru poza Unię Europejską. W przypadku zamówień realizowanych za granicą Sprzedawca akceptuje wyłącznie płatność w formie przelewu na konto. Wysyłka towaru następuje po otrzymaniu potwierdzenia z Banku po wpływie należności. W Sklepie podane są koszty wysyłki Towaru za granicę.

14. Do każdego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu Towaru na trwałym nośniku, którym jest druk zamówienia w formie papierowej. Ponadto Klient otrzymuje ten sam druk zamówienia na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail.

 

§ 5

Obowiązki Klientów

1. Wszelkie informacje podawane przez Klienta w Sklepie, w tym w Formularzu zamówienia  i Koncie, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Sklepie powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi elektronicznej, o której mowa w § 6 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

§ 6

Usługa elektroniczna

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi  elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Usługi elektroniczne polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu, w tym umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:

(a)udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;

(b)umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;

(c)  umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki;

(d)prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu i ich wyszukaniu;

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca  świadczy  następujące Usługi elektroniczne:

(a) Konto i  Formularz zamówienia;

(b)udostępnienie Treści, w tym prezentacja Towarów;

(c)  Usługi kontaktowe.

 1. Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu .
 2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi elektronicznej.  Z zastrzeżeniem ust. 6 rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 3. Rozwiązanie umowy o Konto następuje z w chwilą skorzystania z możliwości usunięcia Konta zaś umowy o newsletter, z chwilą odwołania zgody na przesyłanie newsletterów.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Klient powinien dysponować:

(a)połączeniem z siecią Internet;

(b)sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność  przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

 1. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

(a)dotyczącej Towarów;

(b)dotyczącej Usługi elektronicznej.

 1. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

(a)w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

(b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
 2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
 5. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust. 3-4 Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
 6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 Regulaminu. Niniejszy ustęp dotyczy również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.
 7.  W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona stosownie do art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wymagania techniczne

Dostęp i korzystanie ze Sklepu jest możliwe  na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu  oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Sklep i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie  są dostępne w języku polskim, angielskim i francuskim[KWW1] .

2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem http://konrad-bielizna.pl/pl/content/3-regulamin przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym umowy o Usługę elektroniczną.

4 Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient  ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a)mediacji, w tym,  w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b)sądownictwa polubownego, w tym,  w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c)  w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania  z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

5. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi elektronicznej, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług elektronicznych o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Klienta, którego dotyczą te Usługi elektroniczne jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi elektroniczne w terminie 3 dni od dnia udostępnienia zmiany.

6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 •  w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy-  weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa  weszła w posiadanie ostatniej z  rzeczy.
 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  tj. KONRAD LINGERIE SP Z O O, ul. Zachodnia 70/40490-403 Łódź; NIP: 8281399994, REGON: 731590524, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy  rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat: KONRAD LINGERIE SP Z O O, ul. Zachodnia 70/40490-403 Łódź; NIP: 8281399994, REGON: 731590524

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

 • sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • o świadczenie następującej usługi(*)

 

.......................................................................................................................................................................................................................

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).................................................................

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................

–   Adres konsumenta(-ów)..................................................................................

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................

–   Data.............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Koszty wysyłki

KOSZTY WYSYŁKI NA TERENIE POLSKI:

POCZTA POLSKA
ODBIÓR W PUNKCIE

KURIER DPD

KURIER UPS

POCZTA POLSKA

POBRANIE

20,00 ZŁ

14,70 ZŁ

13,50 ZŁ

21,00 ZŁ

ON-LINE

14,50 ZŁ

12,20 ZŁ

11,70 ZŁ

15,50 ZŁ

PRZELEW

14,50 ZŁ 

12,20 ZŁ

11,70 ZŁ

15,50 ZŁ

Zamówienia- klienci zagraniczni

 Nie wysyłamy towaru poza Unię Europejską.

W przypadku zamówień realizowanych za granicą akceptujemy wyłącznie płatność przelew na konto. Wysyłka towaru następuje po otrzymaniu potwierdzenia z Banku po wpływie pieniędzy od Państwa. Koszty wysyłki za granicę 49 zł, wysyłamy kurierem UPS.